Zeolite - Cao Lanh

Zeolite là một khoáng chất tự nhiên (một thành phần của nhóm hỗn hợp Alumino-Silicat đã được hyđrat hoá) Cao lanh là một khoáng sản phi kim được hình thành do quá trình phong hóa của Feldspar chủ yếu là octodaz và anbit. Quá trình phong hóa trên được gọi là quá trình kaolin hóa