Tư vấn dịch vụ môi trường

Dịch vụ tư vấn xử lý môi trường, xử lý chất thải và xử lý ao hồ, thực hiện báo cáo giám sát môi trường, hồ sơ pháp lý về môi trường