Ứng dụng khoa học kỹ thuật

Nghiên cứu và phát triển khoa học kỹ thuật trong công nông nghiệp, thủy hải sản và môi trường